Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prostredníctvom tejto webovej stránky sa zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje potrebné naspracovanie dopytov a budúcich nákupov v internetovom obchode, sledovanie požiadaviek, podnetovalebo pochybností o našich produktoch alebo službách, analýzu návštevnosti, návštev a prehliadaniawebu, správu registrovaných užívateľov a komentárov prostredníctvom blogov a prípadne zasielanieobchodných oznámení na e-mail a sociálne siete. Uvedené údaje spolu s IP adresou zodpovedajúcouvášmu pripojeniu a/alebo zariadeniu budú začlenené do našich súborov a budú spracované v súladeso španielskymi nariadeniami o ochrane osobných údajov a nariadením (EÚ) 2016/679 z r. Európskehoparlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnompohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Vyššie uvedené údaje bude spravovať Gran Velada CE, s.r.o.., ako Data Controller, spoločnosť s IČO:55387721 a adresou Topoľnianska cesta 1349/6A 930 10 Dolný Štál

Môžete nás kontaktovať na vyššie uvedenej adrese, ako aj inými spôsobmi uvedenými v našomprávnom oznámení. Údaje sa budú uchovávať s náležitou dôvernosťou, pričom sa použijú vhodné adostatočné technické a organizačné opatrenia, aby sa zaručili práva dotknutých osôb a úroveňzabezpečenia primerané riziku. Rovnako vás informujeme, že vaše údaje nebudú prenášané inýmsubjektom alebo tretím stranám okrem tých, ktoré sú zverejnené v dôsledku komentárov na našichblogoch alebo v zákonom povolených prípadoch. Ak to výslovne uvedieme v príslušných formulároch,údaje označené hviezdičkou (*) budú povinné, bez ktorých nebudeme môcť príslušnépožiadavky/služby spracovať.

ÚČEL A POUŽITIE ÚDAJOV

Vaše údaje používame rôznymi spôsobmi, či už na základe informácií, ktoré požadujete (vyriešeniepochybností, otázok alebo nárokov, informácie o našich produktoch alebo službách, prihlásenie naodber bulletinov alebo spravodajov), váš status používateľa (analýza návštevnosti, návštevnosti aprehliadania webu, správa profilu v prípade registrácie, správa komentárov na blogoch a sociálnychsieťach) a/alebo zákazníka (vybavovanie objednávok a nákupov, fakturácia a účtovníctvo, servisnýzákaznícky servis a zasielanie elektronickej obchodnej komunikácie). Prehliadanie našich webovýchstránok, uzatváranie zmlúv na naše produkty, registrácia v ktorejkoľvek sekcii tejto webovej stránky,vrátane bulletinov alebo spravodajov, účasť prostredníctvom blogov alebo odosielanie údajovprostredníctvom našich kontaktných formulárov alebo na ktorúkoľvek z uvedených adries alebotelefonicky, bude znamenať, že nám dáte súhlas na opísané opatrenia, ako aj, ak je to vhodné, nazasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa produktov, služieb alebo vlastných aktivít alebo aktivíttretích strán. Výslovné povolenie sa nevyžaduje na odosielanie obchodných oznámení súvisiacich sproduktmi alebo službami, ktoré sú identické alebo podobné tým, ktoré boli predtým zmluvnedohodnuté, bez toho, aby bolo dotknuté právo kedykoľvek namietať proti vyššie uvedenémuzaobchádzaniu. Vo všetkých ostatných prípadoch musí užívateľ akceptovať alebo výslovne požiadať ozasielanie obchodných oznámení. Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je pozornosť aspráva požiadaviek používateľov a klientov, ako je uvedené vyššie, dodržiavanie zmluvného vzťahu snašimi klientmi, náš oprávnený záujem na marketingové účely a súhlas s vyššie uvedenými účinkami.

REGISTRÁCIA NA WEBOVEJ STRÁNKE

Používatelia tejto webovej stránky sa môžu zaregistrovať ako používatelia a vytvárať a spravovať svojprofil a predplatné, pristupovať a zúčastňovať sa na určitých oblastiach tejto webovej lokality a uľahčiť proces nákupu našich produktov. Registrácia používateľa znamená oprávnenie na spracovanie údajovzadaných na vyššie uvedené účely, ktoré môže byť odvolané pri výkone vašich práv, ako je uvedenénižšie.

ÚČASŤ NA BLOGOCH

Účasť na našich blogoch zahŕňa zhromažďovanie a spracovanie údajov na správu, správu a šírenievašich komentárov. Používateľ odoslaním svojich komentárov v uvedených priestoroch povoľujespracovanie poskytnutých údajov, ako aj zverejnenie poskytnutého mena, obrázka súvisiaceho s jehopoužívateľským profilom, webovou stránkou a zadaným obsahom na referenčnej stránke. Vyššieuvedené údaje môžu byť spravované a v prípade potreby vymazané s využitím zodpovedajúcich práv.

PRIHLÁSENIE NA ODBER BULLETINOV ALEBO SPRAVODAJOV

Prihlásenie na odber nášho bulletinu alebo spravodaju znamená, že vám budeme pravidelne posielaťe-mailovú adresu informácie o exkluzívnych novinkách a propagačných akciách o našej činnosti aproduktoch. Odosielanie uvedenej komunikácie môžete ukončiť a žiadosť o odhlásenie zo službymôžete kedykoľvek podať tak, že odpoviete odosielateľovi s predmetom „Zrušiť odber“, ako aj požiadaťo vymazanie z databázy v súlade s tým, čo je uvedené nižšie

COOKIES A NAVIGAČNÉ ÚDAJE

Táto webová stránka používa súbory cookie na správu relácií registrovaných používateľov,prispôsobenie jazyka webu, analýzu názorov a aktivity anonymných alebo registrovaných používateľov,zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych sietí, poskytovanie zákazníckeho servisuprostredníctvom chatu a z bezpečnostných dôvodov. Akákoľvek iná akcia ako ich zablokovanieznamená súhlas s ich inštaláciou a používaním bez toho, aby boli dotknuté práva na ochranu údajov,ktoré vám pomáhajú. Konkrétne sa používajú súbory cookie: Súbory cookie pre registrovanýchpoužívateľov (trieda_zobrazenia, zobrazenie): spravuje registráciu a registráciu používateľov a udržiavareláciu otvorenú. Sociálne cookies (_atuvc,_atuvs, xtc, uid, uvc, btz, vc, loc): na šírenie alebo zdieľanieurčitého obsahu prostredníctvom sociálnych sietí. Súbor cookie v tomto prípade presmerujepoužívateľa na prihlásenie do predchádzajúcich priestorov a vloží obsah do svojho priestoru aleboúčtu, aby ho mohol zdieľať. Bezpečnostné cookies (_cfduid): eliminujú bezpečnostné obmedzeniaprístupu na web na úrovni IP v prípadoch, keď je používateľ dôveryhodný. Súbor cookie zákazníckehoservisu prostredníctvom chatu (_zlcid, _zprivacy): ukladá identifikátor používateľa tejto služby počasrôznych chatovacích relácií prostredníctvom rôznych zariadení. Google Analytics (_utma, _utmb,_utmc, _utmz): zaznamenáva prístup, navigáciu a údaje o návšteve našej webovej stránkyprostredníctvom služby Google Inc. Všetky vyššie uvedené súbory cookie je možné zablokovať, svýnimkou súborov cookie zabezpečenia, ale ak tak urobíte, môže dôjsť k obmedzeniam niektorýchfunkcií webu (prístup prostredníctvom registrácie, šírenie obsahu prostredníctvom sociálnych sietíalebo prístup k zákazníckym službám prostredníctvom chatu). Za zaobchádzanie s údajmizodpovedajúcimi súborom cookie tretích strán, teda všetkým vyššie uvedeným okrem súborov cookierelácie, zodpovedajú osoby zodpovedné za uvedené služby. Gran Velada má prístup iba kanonymizovaným údajom, takže nemôže priradiť uvedené údaje ku konkrétnej osobe. Určité údaje oprehliadaní týkajúce sa IP adresy každého používateľa sa denne ukladajú do protokolových súborovnašich serverov. Konkrétne samotná IP adresa, použitý prehliadač, definícia obrazovky, jazyk, operačnýsystém a odkazujúca stránka (vrátane všetkých kritérií, ktoré boli zadané do vyhľadávacieho nástroja),ktoré umožňujú analyzovať trendy, spravovať odkazy a obsah. na stránke a zhromažďovať štatistickéinformácie o používateľoch. Používateľ zostáva počas procesu anonymný a nie je vynaložené žiadneúsilie na priradenie IP adresy k osobným údajom používateľa. V súlade s požiadavkami podmienok Google Analytics vás informujeme, že uvedenú službu webovej analýzy poskytuje Google, Inc. (ďalejlen Google), spoločnosť z Delaware, ktorej hlavné sídlo je na 1600 Amphitheatre Parkway, MountainView (Kalifornia), CA 94043, Spojené štáty americké. Google Analytics používa svoje vlastné súborycookie, ktoré sú uvedené v predchádzajúcich bodoch, aby pomohli webovej stránke analyzovať jejpoužívanie používateľmi. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní webovej stránky(vrátane vašej IP adresy) budú priamo prenesené a uložené spoločnosťou Google na serveroch vSpojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto údaje, odkazujúce stránky a vyhľadávania, údaje opolohe a iné návyky pri prehliadaní, na zhromažďovanie informácií o používaní webovej lokality,zostavovanie správ o činnosti a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s webovou stránkou apoužívaním internetu. Za použitie uvedených informácií je výlučne zodpovedná spoločnosť Google,ktorá vo svojich podmienkach stanovuje, že ich môže odovzdať tretím stranám, ak to vyžaduje zákon,alebo ak uvedené tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.

LEHOTA OCHRANY A PRÁVA DOTKNUTÝCH

Vyššie uvedené údaje budú uchovávané, pokiaľ používateľ nezruší svoju registráciu na webe alebosvoje prihlásenie na odber bulletinov alebo spravodajov, až kým nebudú dokončené príslušné postupya použitia alebo v ostatných prípadoch prípadov, maximálne po dobu troch mesiacov, aj keď údajeuvedené v komentároch k našim blogom budú uchovávané po dobu neurčitú. Údaje o zákazníkochsúvisiace s nákupmi budú uchovávané až do úplného splnenia zmluvy a následne do predpísaniaakýchkoľvek činností alebo povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného nižšie. V každom prípademôžete kedykoľvek požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, ako ajuplatniť právo na obmedzenie ich spracovania, námietky a prenos údajov v súlade s príslušnýmipredpismi a písomne na adresy uvedené v tomto dokumente alebo v právnom oznámení. Informujemevás, že ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s nariadením resp.zákonom, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov SR https://dataprotection.gov.sk,Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.sťažnosť (návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona).